Huurcontract, bankcontract, koopcontact, verzekeringscontract. Ook u ondertekende wellicht een of meer contracten. Vraag is of u goed weet wát u ondertekende, want contracten zijn vaak lezeronvriendelijk opgesteld.

Als u áchteraf vaststelt dat u de inhoud onvoldoende hebt begrepen, is dat minstens vervelend, soms rampzalig.

Vraag daarom om een helder, scanbaar contract, zodat u alle relevante vragen kunt stellen, vóór u ondertekent.
____________________

Lees deze oorspronkelijke clausule uit een negenjarig huurcontract, én ontdek haar scanbare versie.

Oorspronkelijke clausule uit negenjarig huurcontract (193 woorden)

Artikel 7. Herziening huurprijs (art. 7 Woninghuurwet)

Beide partijen kunnen tussen de negende en de zesde maand vóór het verstrijken van elke driejarige periode overeenkomen dat de huurprijs wordt herzien. Bij gebrek aan overeenkomst tussen de partijen kan de vrederechter een herziening toestaan indien blijkt dat de normale huurwaarde van het gehuurde goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden ten minste 20% hoger of lager is dan de eisbare huurprijs op het ogenblik van het verzoek tot de herziening. De vrederechter kan tevens een verhoging van de huurprijs toestaan aan de verhuurder die bewijst dat de normale huurwaarde van het goed, als gevolg van op zijn kosten uitgevoerde werken aan het verhuurde goed, minstens 10% is gestegen ten opzichte van de eisbare huur. Een verhoging van de huurprijs kan  niet worden gevraagd voor de werken die nodig zijn om de woning in overeenstemming te brengen met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. De vordering tot herziening kan slechts worden ingesteld tussen de zesde en de derde maand vóór het verstrijken van de driejaarlijkse periode. De herziene huurprijs zal van toepassing zijn vanaf de eerste dag van de nieuwe driejaarlijkse periode.

Scanbare clausule (180 woorden)

7. Zowel verhuurder als huurder kan vragen om huurprijs te herzien (art. 7 Woninghuurwet)

Om de drie jaar kunnen huurder en verhuurder vragen om de huurprijs te herzien, en dit tussen de negende en zesde maand voor het einde van de driejarige huurperiode. Bereiken partijen een akkoord, dan geldt de aangepaste huurprijs vanaf de eerste dag van de volgende driejarige huurperiode. Bereiken ze geen akkoord, dan kan de vragende partij een verzoek tot herziening indienen bij de vrederechter, tussen de zesde en de derde maand voor het einde van de driejarige huurperiode. 

De vrederechter kan toestaan om de huurprijs:

  • te verhogen, namelijk als door nieuwe omstandigheden de huurprijs minstens 20 % hoger ligt dan de bestaande huurprijs; óf als de verhuurder bewijst dat hij werken bekostigde die de huurwaarde met minstens 10 % deden stijgen tegenover de bestaande huurprijs. Zijn de werken echter noodzakelijk om de woning veilig, gezond en bewoonbaar te houden, dan kan de rechter géén prijsverhoging toestaan.
  • te verlagen, als door nieuwe omstandigheden de huurprijs minstens 20 % lager ligt dan de bestaande huurprijs.

Ook hier geldt de aangepaste huurprijs vanaf de eerste dag van de volgende driejarige huurperiode.

Share This